شهرفردا

پست‌های شهری و عزل و نصب‌های خیالی

با انتخاب شهردار جدید تهران، بازار گمانه‌زنی‌ها درباره انتصاب‌های شهرداری داغ شده؛ بازاری که برخی افراد و رسانه‌ها هم برایش نرخ تعیین می‌کنند.

ادامه ...