پارس نیوز

چقدر وام مسکن در تهران و سایر شهرها می‌توان گرفت؟

در روز‌های اخیر به قدری اخبار وام‌های مسکن شامل ساخت، تعمیر، خرید، نوسازی و جعاله در مدل‌ها و روش‌های گوناگون با اقساط و سود‌های متفاوت زیاد شده که به منجر بع سردرگمی متقاضیان دریافت این نوع وام‌ها شده است.

ادامه ...