جماران

تصاویر هواداران ایران در میدان سرخ مسکو

هواداران ایران در شهر مسکو به تشویق تیم خود پرداختند.

ادامه ...