خبرگزاری فارس

گزارش جالب خبرگزاری فرانسه از روز قدس

در گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است: فریادها به قدری کرکننده بودند که اغلب تظاهرکنندگان متوجه نشدند که تهران هدف حمله هوایی عراق قرار گرفته است.

ادامه ...