پارس نیوز

بازسازی سینماهای استقلال و سپیده

سینما استقلال و سینما سپیده تهران قرار است به زودی نوسازی شده و بعد از ماه صفر دوباره به چرخه اکران اضافه شوند.

ادامه ...