پارس نیوز

سیل نقدینگی باعث نوسانات بازارخودروشد

​رئیس کمیته صنعت مجلس ماجرای ثبت سفارش های عده ای خاص و بعد افزایش تعرفه واردات را اولین جرقه های افزایش قیمت خودرو عنوان کرد.

ادامه ...