پارس نیوز

آخرین خبر از آخرین کتاب «بازی تاج و تخت»

جرج مارتین نویسنده مجموعه داستان بازی تاج و تخت درباره وضعیت تالیف آخرین قسمت از مجموعه داستان خود خبر داد.

ادامه ...