خبرگزاری فارس

تاثیر انقلاب مشروطه بر تحول نظام زمین داری

در این پژوهش با روش تاریخی، به دنبال تشریح و پاسخ به این مسئله هستیم که با وقوع انقلاب مشروطه، نظام زمین داری چه تحولی پیدا کرد؟

ادامه ...