پارس نیوز

دلایل موفق نبودن، طرح اکران افطار تا سحر

لزوم برنامه ریزی در طول سال برای اجرای مناسب طرح اکران افطار تا سحر ،موفقیت این طرح را ضمانت خواهد کرد.

ادامه ...