شهرفردا

تهران چند بوستان دارد؟

بوستان‌های شهر تهران در حدود 11% کل مساحت این شهر را در بر گرفته‌اند و این در حالی است که در مناطق 22 گانه تهران 2 هزار و 156 بوستان وجود دارد.

ادامه ...