ایران آرت

ممنوعیت عجیب خواننده کوچه بازاری / جواد یساری: خودم را خوار نمی‌کنم

جواد یساری گفت: کسی که هنرپیشه یا خواننده است، خودش را خوار نمی‌کند که برود بگوید بگذارید من بازی کنم یا بخوانم.

ادامه ...