رویداد 24

تغییر نرخ سود بانکی با چه هدفی اجرا می‌شود؟/ مسکن موقت برای التهاب بازار ارز

به دنبال بحران‌های اقتصادی اخیر، دولت با ابزارهای مختلف سعی کرد آرامش را بر بازار حاکم کند اما گویا ابزارهای مورداستفاده کارساز نبوده و دولت را به ناچار به دستکاری نرخ سود بانکی وادار کرد.

ادامه ...