خبرگزاری فارس

تشکیل نیروی واکنش سریع در بیروت

در حالی که دولت لبنان سرگرم تشکیل یک نیروی واکنش سریع 300 نفری برای جلوگیری از بی قانونی در شهر و همچنین ناامنی در فرودگاه است هنوز درمرکز بیروت صدای انفجار به گوش می رسد.

ادامه ...