فرتاک نیوز

بهترین شرط برای کاهش میزان کلسترول

تحقیقات محققان دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد نشان داده است که بلغور جو بهترین راه برای کاهش سطح کلسترول بد است.

ادامه ...