خبرگزاری فارس

افتتاح پروژه های«آب بر» بی توجه به آمایش سرزمین

آیا نباید در باره برخی طرح های بزرگ صنعتی هزینه-فایده جدی و در صورت لزوم برای تعطیلی برخی یا تمامی آن واحدها و جایگزینی شان با واحدهای اصولی و متناسب با طرح آمایش، اقدام کرد؟

ادامه ...