خبرگزاری فارس

کابینه لندن و پس لرزه های برگزیت

استعفای دو وزیر کلیدی در کابینه ترزا می باعث تشدید شکاف ها شده و حتی احتمال سقوط کابینه ترزا می نیز وجود دارد.

ادامه ...