خبرگزاری فارس

اصلاح طلبان و نظریه پردازی برای اقتدارگرایی

دموکراسی همواره در معرض انحراف به سمت اقتدارگرایی و پوپولیست بوده و صاحبان قدرت و ثروت با عوام فریبی و شعبده بازی تبلیغات و رسانه ها، تلاش کرده اند تا قدرت را در اختیار گرفته و با لطایف الحیلی از دست بدست شدن آن جلوگیری نمایند.

ادامه ...