خبرگزاری فارس

پیشینه غرب مملو از جنایت است

ما باید یک جریان مبارزاتی جهانی در این زمینه ایجاد کنیم تا در گام اول ملت ها آگاه شوند و دشمنان واقعی خود را بشناسند و سرنوشت شان را با اعتماد به غرب گره نزنند و در گام بعدی به مطالبه حقوق غارت شده شان بپردازند.

ادامه ...