خبرگزاری میزان

فاصله بین ازدواج و تولد نخستین فرزند به ۴.۵ سال رسیده است

رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور گفت: اکنون فاصله بین ازدواج و تولد نخستین فرزند به ۴.۵ سال رسیده است.

ادامه ...