رویداد 24

احترام به استقلال اقتصادی کشور باید در مدارس آموزش داده شود

استاندار اصفهان در جمع معاونان آموزش ابتدایی ومسئولین آموزش و پرورش عشایر سراسر کشور گفت: احترام به استقلال اقتصادی کشور باید در مدارس آموزش داده شود.

ادامه ...