ارانیکو

برنامه زمانبندی قطعی برق در روز جاری منتشر شد

برنامه زمانبندی قطعی برق در روز جاری در حالی منتشر شد که با توجه افزایش بار شبکه این زمانبندی احتمالی بوده و در صورت صرفه جویی از سوی مشترکان، ممکن است اعمال نگردد.

ادامه ...