فانوس نیوز

واحد اندازه‌گیری متفاوت پمپ‌بنزین‌ها

جمع چندین و چند مورد اتفاق عینی و شنیداری این‌چنینی مضاف بر کلیپ‌هایی که هر روز می‌توان نمونه‌هایی از آن را در فضای مجازی مشاهده کرد و به طنازی‌های مردم در این ارتباط هم لبخند زد، باعث شد تا به صورت پراکنده و اتفاقی به چند ایستگاه عرضه بنزین بروم و با یک‌بطری یک و نیم لیتری کاری...

ادامه ...