انصاف نیوز

دهان آمریکا دقیقا کجاست؟!

مجتبی لشکربلوکی در یادداشتی تلگرامی نوشت: «مدت هاست که داریم مشت محکم می زنیم به دهان آمریکا. خیلی هم روی «دهان» آمریکا تاکید داریم. چهل سالگی را در انسان ها، دوران کمال و پختگی می دانند. شاید بتوان آن را به حکومت ها نیز تعمیم داد. نظام ما نیز در آستانه چهل سالگی است. پختگی یک نشانه...

ادامه ...