فرتاک نیوز

مهناز افشار این بار با تصویر خبر ساز شد

مهناز افشار از زمره هنرمندانی است که دائم خبر ساز است صفحه اینستاگرامی او محل بحث و چالشهای بسیار است که در آن او اغلب در نقش مدافع حقوق زنان و دختران و نیز مخالف سخت گیریها و تنگ نظریها ظاهر می شود . با عضوی از خانواده سیاسی ، محمد علی رامین ، وصلت کرده است این بار افشار با این تصویرش...

ادامه ...