سخت افزار مگ

تماشا کنید: تست سرعت خودروی الکتریکی FF91 فارادی فیوچر در اتوبان

چند سال قبل فارادی فیوچر رقیبی جدی برای تسلا و ماشین های الکتریکی آن به نظر می رسید. اما مشکلات مالی پی در پی باعث شد تقریبا به جز خاطره ای دور چیزی از این شرکت پر امید باقی نماند. با این حال اندک امیدهای باقیمانده در بین مدیران فارادی فیوچر منجر به تولید FF91 شده که گام های پیشنیاز...

ادامه ...