دیدارنیوز

بازی تیغ جراحی روی جان سوخته دختران شین‌آبادی تا ۱۵ سال دیگر

در آن روز سیاه آذر ۹۱ وقتی دخترها وارد مدرسه انقلاب اسلامی که در ورودی خودروبر نداشته و پنجره‌های مشبک آهنی همانند زندانی آن را محصور کرده بود، می‌شدند، نمی‌دانستند چه سرنوشتی انتظارشان را می کشد.

ادامه ...