آرمان شرق

این عکس معنادار در چهل سالگی انقلاب!

آرمان شرق– رضا رئیسی: گاهی یک فِرِم عکس یک تصویر خاص، یک قاب بی تکرار، فراتر از هزاران هزار مقاله و کتاب، شرحیه نگاری، زمینه پردازی و تحلیل گری، می تواند حرف خود را پر صلابت، معنادار و تاثیر گذار به مخاطب و بیننده منتقل کرده و  ذهن او را متوجه عمق و کنه مطلب کند، پیامی که اگر می...

ادامه ...