رویداد 24

عضو شورای پول و اعتبار: پرداخت ارز مسافرتی قطع نمی شود بلکه به بازار ثانویه سپرده می‌شود

خوشایند حکومت این است که تا زمانی که سیستم بتواند ارز مسافرتی را تأمین کند این ارز تامین شود و بر مردم سخت گرفته نشود.

ادامه ...