فانوس نیوز

پیکر بی جان علی را سوزاندند

شهید بخشی در سال ۱۳۷۱ جهت انجام خدمت مقدس سربازی راهی بوکان شد و سرانجام در ۲ مرداد ۱۳۷۲ به همراه چندتن از هم رزمانش، در حال گشت زنی بودند که به کمین ضدانقلاب برخورد کردند.

ادامه ...