فرتاک نیوز

ورود ژن خوب جدید به شهرداری از نوع داماد !

خبرها حاکی از استخدام نیروهای رده پایین است. به کارگیری نیروهای غیرمتخصص در شهرداری باعث بالا گرفتن تب اعتراضات مردم و کارمندان شهرداری شد. آقا زاده ها پشت سر یکدیگر برای کار وارد شهرداری می شوند و بر کرسی های ریاست می نشینند.

ادامه ...