خبرگزاری میزان

همه حیله‌های آمریکا به ضرر خودش تمام می‌شود

ای آمریکا از همین جا به تو هشدار می‌دهم هر حیله‌ای به‌ کار بری به ضرر خودت تمام می‌شود و خواهی دید که در همین نزدیکی‌ها با ملت‌های مسلمان متحد می‌شویم و رژیم‌های دست نشاده ات را سرنگون می‌کنیم

ادامه ...