خبرگزاری میزان

تظاهرات صدها نفری مردم واشنگتن دی سی آمریکا

صد ها تن از مخالفان نژادپرستی در آمریکا تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

ادامه ...