ارانیکو

نگاه همه جانبه در تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ سود

رییس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد: درباره نرخ سود، باید توجه داشت ما بر روی لبه تیغ حرکت می‌کنیم و در شرایطی قرار داریم که تصمیم‌گیری در قبال نرخ سود بسیار بغرنج است.

ادامه ...