خبرگزاری میزان

تراریخته بودن مواد غذایی وارداتی از سوی استاندارد بررسی نمی‌شود

رئیس سازمان استاندارد با بیان اینکه طبق قانون ایمنی زیستی وزارت جهادکشاورزی و سازمان محیط زیست مسئولیت ترارریخته را دارند گفت: مواد غذایی وارداتی از لحاظ تراریخته بودن از سوی استاندارد بررسی نمی‌شوند.

ادامه ...