آرمان شرق

هواپیمای اختصاصی تیم ملی در موقعیت غیر اختصاصی!/ تصویر

آرمان شرق: گویا کمبودها در صنعت هوایی که بواسطه تحریم های ظالمانه ناوگان هوایی کشور را با مضایق بسیاری روبرو ساخته کار را به جایی رسانده که مسئولان برای حمل و نقل مسافران مجبور به استفاده از هواپیمای اختصاصی تیم ملی در پروازهای عادی شده اند. نوشته هواپیمای اختصاصی تیم ملی در موقعیت...

ادامه ...