سخت افزار مگ

تماس با شماره‌های بین‌المللی ناآشنا هزینه سنگینی خواهد داشت

طبق بررسی‌های صورت گرفته، مشاهده شد که امروز پیامکی از سوی همراه اول برای تعدادی از کاربران ارسال شده که به آنها در خصوص برقراری تماس با شماره‌های ناآشنای بین‌المللی هشدار داده است. در متن این پیامک آمده است: مشترک محترم در صورت مشاهده تماس از سوی شماره‌های بین‌المللی ناآشنا...

ادامه ...