آرمان شرق

تصویری از شناسنامه دکتر علی شریعتی

آرمان شرق: در سازمان ثبت احوال کشور نشانه‌ها و یادگاری‌هایی از بزرگانمان به نام “گنجینه سازمان ثبت احوال ایران” نگه داری می شوند و عموم مردم برای بازدید از آن می توانند به موزه ثبت احوال کشور مراجعه کنند. تصویر زیر مربوط به شناسنامه دکتر علی شریعتی است. منبع: ایلنا نوشته تصویری...

ادامه ...