فانوس نیوز

معجزه هنگام تشییع جنازه یک مرده ؛ من فقط خواب بودم !

مرد ۹۵ ساله هندی که پزشکان مرگش را تأیید کرده بودند پس از زنده شدن به خانواده اش گفت من فقط یک چرت زدم.

ادامه ...