ارانیکو

۴۰ مقصد اثرگذار بر رشد صادرات

جدیدترین آمار از تجارت خارجی کشور حاکی از این است که در بین صد مقصد برتر صادراتی کشور، ۴۰ مقصد بیشترین اثرگذاری بر رشد صادرات را ثبت کرده‌اند.

ادامه ...