دیدارنیوز

محمد غرضی: ملت هیچ‌گاه علیه منافع کشور اقدام نمی‌کنند

وزیر پست، تلگراف و تلفن دولت میرحسین موسوی گفت: ملت هیچ‌گاه علیه منافع کشور و جامعه اقدام نمی‌کند اما امیدوارم مقاومت مردم به تصحیح مدیریت بینجامد.

ادامه ...