دیدارنیوز

خود دانید و مملکت «تان»؛ این «تان» را جدی بگیرید!

مهم ترین هشدار و تنبه اما همان ضمیر ملکی «تان» است. در غیاب هم گفته می‌شود «شان». در حالی که انقلاب برای آن بود که بگوییم «مان». مملکت مان، دولت مان، حکومت مان....

ادامه ...