آرمان شرق

تصاویری هولناک از آتش سوزی مهیب ایالت کالیفرنیا

آرمان شرق: تصاویر زیر از مهیب ترین آتش سوزی تاریخ ایالات کالیفرنیا که هنوز نیز مهار نشده، ثبت و ضبط گردیده است. نوشته تصاویری هولناک از آتش سوزی مهیب ایالت کالیفرنیا...

ادامه ...