فانوس نیوز

خودکشی وحشتناک دختر کلاس هفتمی به خاطر معلم علوم

دانش آموزی که از تحقیر ها و سرزنش های معلمش به ستوه آمده بود، دست به خودکشی زد

ادامه ...