دیدارنیوز

خطر افزایش بدبینی و شکاف اجتماعی با طرح فتنه ۹۸

بدبینی و عدم اعتماد، یک‌شبه و به‌طور ناگهانی به وجود نمی‌آید، عواملی دست‌به‌دست هم می‌دهند که درنتیجه آن‌ها، مردم نسبت به خود و سیاستمداران، به این سمت سوق داده می‌شوند که ازجمله این عوامل، می‌تواند بزرگنمایی اتفاقاتی باشد که با اصل و ذات خود بسیار متفاوت است.

ادامه ...