55 آنلاین

تبلیغ جالب پیکان در دهه ۵۰

تصویر زیر تبلیغ خودروی پیکان در اوایل دهه پنجاه را نشان می دهد .

ادامه ...