55 آنلاین

پاتک چینی به رکود مسکن

رکود مسکن در چین با سه پاتک از ناحیه دولت، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی، هدف اصابت قرار می‌گیرد.

ادامه ...