ارانیکو

ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت را موظف کردند که ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ممنوع کند.

ادامه ...