دیدارنیوز

اتوبوس ایدز به راه افتاد

اتوبوس ایدز با چرخش در محلات مختلف تهران از شهروندان آزمایش ایدز می گیرد.

ادامه ...