دیدارنیوز

مصرف آب و لیموترش در صبح ناشتا را متوقف کنید, خطرناک است!

شما هم جزو کسانی هستید که عادت دارند، صبح ناشتا آب و لیموترش می خورند. خوردن آب و لیموترش در صبح ناشتا خطرناک است.

ادامه ...