ارانیکو

عیدی ۹۷ کارکنان دولت چقدر است؟

با توجه به مصوبه حقوق سال جاری مبلغ عیدی کارکنان ۸۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.

ادامه ...